BASFAKTA OM HÄLLEKILSGÅRD

Hällekils Gård startade sin verksamhet 1983. Vi är ett HVB med 15 platser för pojkar 16-20 år med missbruksproblematik.

Vi omsatte drygt 18 miljoner kronor 2017 och har cirka 20 anställda. Verksamheten bedrivs i Hällekil i Forshaga kommun.

Hällekils Gårds information på Allabolag.se

KVALITET

Ledning- och kvalitetsförbättringssystem Hällekils Gård

Hällekils Gård har ett lednings- och kvalitetsförbättringssystem som godkänts av IVO. I verksamhetens ledningssystem beskrivs verksamhetsprocessen från inskrivning till utskrivning, intern och extern samverkan, samt kvalitets- och förbättringsprocessen med riskanalyser, egenkontroll, händelseanalyser, klagomål och synpunkter, Lex Sarah, kvalitet och personal, dokumentation och kvalitetsberättelse. I ledningssystemet finns också rutiner för att förebygga och hantera avvikelse, kränkande särbehandling, hot, våld och sexuella övergrepp. Personal och underleverantörer ska arbeta enligt verksamhetens ledningssystem. Föreståndaren informerar om och för en kontinuerlig dialog med personalen om ledningssystemet.

IVO bedömer också att verksamheten har ändamålsenliga lokaler och en föreståndare med adekvat utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet för uppdraget.

Kvalitetssystem – En kortfattad beskrivning i punktform

 • Det systematiska kvalitetsarbetet på Hällekils Gård utgår ifrån en systemteoretisk syn på organisation och behandling. Arbetsprocessen eftersträvar ett öppet klimat och en lärande organisation.

 • Nolans Förbättringsmodell används. Den består av tre frågor och förbättringshjulet, PDSA-cykeln (Plan, Do, Study, Act). Nolans frågor är; vad vi vill åstadkomma? (mål) hur vet vi att en förändring är en förbättring? (mått) vilka förändringar kan leda till en förbättring? (idéer).

 • Det förebyggande arbetet består i riskanalyser och kvalitetsrapporter. Det bygger på ”Modell för risk- och händelseanalys, systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen” av J Jakobsson (2011) för Sveriges Kommuner och Landsting.

 • Arbetsgången vid riskanalys har åtta steg: 1 Initial analys, 2 Samla in fakta, 3 Processbeskrivning, 4 Identifiera risker, 5 Bedöma riskens storlek, Identifiera bakomliggande orsaker, 7 föreslå åtgärder och uppföljningsmetod samt 8 slutrapport.

 • Egenkontroller görs för att genom ett flertal aktiviteter under året: fredagssamlingar, utvärderingsmöten varje månad mellan kontaktperson och ungdom, behandlingskonferenser månadsvis eller oftare vid behov, handledning av personal månadsvis, utvecklingssamtal för personal, vid möten med socialtjänsten.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs årligen i en kvalitetsberättelse.

 • Journalanteckningar. Föreståndaren har det övergripande ansvaret för dokumentationen på FIA Gården. Denne kontrollerar att de ansvariga enligt delegationsordningen sköter sina åtaganden rörande dokumentation av elevernas behandling.

 • Händelseanalys. Inträffar en händelse som innebär ett allvarligt hot mot eller som har medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa, ska en händelseanalys genomföras. Analysen syftar till att besvara: vad som hänt? varför det hänt? hur förhindras en upprepning av händelsen?

 • Arbetsgång vid händelseanalys i sju steg: 1 Initiera analys, 2 Samla in fakta, 3 Beskriva händelseförloppet, 4 Identifiera bakomliggande orsaker, 5 Föreslå åtgärder och metod för uppföljning, 6 Slutrapport, 7 Stöd till den involverade efter en negativ händelse.

Kvalitet ur ett brukarperspektiv – En kortfattad beskrivning i punktform

 • Personalens relation till och samtal med ungdomarna utgör grunden för behandlingen. Behandlingen bygger på tillit, frivillighet och samförstånd. Aktiviteter och insatser förutsätter ungdomens samtycke, personalen kräver inte att ungdomen deltar. Personalen lägger ner mycket arbete med att motivera barnet/den unge att delta i behandlingen. I motivationsarbetet ingår samtal, gemensamma aktiviteter och övningar.

 • Tydlig och lättbegriplig information ges till barnet/den unge vid placeringen och återkommande angående syftet med behandlingen, dess innehåll, verksamhetens uppdrag och hur verksamheten ska utföra uppdraget.

 • Barnet/den unge och i förekommande fall vårdnadshavare upprättar tillsammans med personal genomförandeplaner, som journalförs.

 • Varje fredag har verksamheten en samling, där de inskrivna får möjlighet att tala om veckan som gått.

 • Utvärderingsmöten sker en gång i månaden. Kontaktpersonen håller i utvärderingsmötet med ungdomen.

 • Möten med socialtjänst sker enligt uppgörelse med ansvarig handläggare. Inför dessa möten ges ungdomen möjlighet att förbereda sig inför mötet med kontaktpersonen. På mötet ges ungdomen enskild tid med handläggaren.

 • Ungdomen ges alltid möjlighet att tala enskilt med personal om ett samtalsämne upplevs som känsligt.

 • Ungdomen har eget rum för att inte bli störd av andra ungdomar.

 • Klagomål och synpunkter från olika berörda dokumenteras omedelbart. Därefter utreds, dokumenteras, samt avhjälps eller undanröjs missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden utan dröjsmål.

 • Anställda, underleverantörer och praktikanter informeras om sin skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Information ges vid anställning samt varje år muntligt och skriftligt.

 • Föreståndaren tar emot synpunkter och klagomål. De dokumenteras med blanketten ”oplanerade händelser som kan ge kunskap och förbättra”. Föreståndaren tar beslut om risk eller händelseanalys för att utreda, dokumentera och föreslå förbättringsåtgärder. Vid jäv situation kontaktar föreståndaren styrelsens ordförande som tar över eller utser ansvarig för föreståndarens arbetsuppgifter i det aktuella ärendet.

ÄGARE- OCH STYRELSEINFORMATION

Hällekils Gård AB org.nummer: 556911-0942

Bolagsform: Aktiebolag

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Hällekilsgårds företagsinformation på allabolag.se.

Ägare: L. Lagefjäll AB

För mer information om organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte se L. Lagefjäll AB företagsinformation på allabolag.se.

VÅRA MEDARBETARE

Antal anställda
Hällekils Gård har ca 20 anställda. Förutom föreståndare och verksamhetschef finns behandlingspedagoger.

Personal
Personal som anställs av Hällekils Gård rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

I personalgruppen finns bland annat sjuksköterska,  Fil. kand. i pedagogik och steg 1 psykoterapiutbildning med integrativ inriktning.

Vid eventuella utredningar samarbetar vi med Verkstan – för dialog och samspel.

Kollektivavtal
Hällekils Gård har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

EKONOMI