•     Hällekil 17, 669 92 DEJE
  •     info@hallekilsgard.se  •     Placeringsjour dygnet runt:
        010-139 9000
  •     För övriga telefonnummer, ärenden och frågor
        se fliken Kontakt.

Hällekils Gård

Behandlingshem i hjärtat av naturen.

Hällekils Gård är ett hem för vård eller boende (HVB) i det vackra Värmland ungefär fem mil norr om Karlstad. Personal och ungdomar bor och lever tillsammans på gården. Hos oss får ungdomar kunskap i och träning på att leva drogfritt vardag som helg, under dygnets alla timmar. Vår personal har över 20 års erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa pojkar och flickor med missbruksproblem. Vi eftersträvar att våra ungdomar ska känna trygghet, gemenskap och en känsla av sammanhang. Människor är sociala, vi behöver andra för att överleva och må bra, vi tränar oss därför på att skapa, bygga, hantera och avsluta relationer. Natur, miljömedvetenhet, motion och hälsa är också viktiga värden för oss på Hällekils Gård.


Annorlunda men bättre

Alla mår ibland dåligt eller stöter på svårigheter i livet. Droger eller alkohol kan då upplevas vara en snabb/tillfällig lösning (quick fix) på problem, men de leder alltid till ny problem. Hos oss får ungdomarna kunskap för att kunna hantera känslor och lösa problem på ett mer långsiktigt belönande sätt.


Bredd istället för spetskompetens

För missbrukaren tar drogen allt större plats i livet. Det blir lösningen för allt, om vi är glada, arga eller ledsna, för att klara vardagen, om behöver en paus, eller för fira något. Att endast ha en lösning i alla sammanhang. En lösning som dessutom kräver allt mer av oss och som försätter oss i allt fler problem. Det tycker vi är en dålig lösning. Hos oss lär vi lite om mycket, istället för mycket om en sak. Med en bred erfarenhet, många intressen och möjligheter klarar vi oss bättre, både i motgång och medgång.


Medlevarskap och personal

Traditionella institutioners ständiga schemabyten förutsätter ny personal. Vid frånvaro måste personal ersättas med vikarier. Vikariefrågan är en ständig oroshärd i alla vårdande institutioner. På en traditionell institution kan man höra följande: "Vad trevligt, personalen tog med sig sitt lilla barn idag, vilken skillnad det gjorde på ungdomarna. De uppförde sig vid matbordet". I vårt medlevarskap är detta grunden, att personal finns med hela tiden. Dessutom småbarn och en och annan gammal släkting.


Företagsuppgifter

Kontakt: Hällekils Gård AB, Hällekil 17, 66992 Deje, tel. 0704-588222, e-post: info@hallekilsgard.se.


Kontaktperson: Jan Norland, tel. 0704-588211


Basfakta: Behandlingshem för pojkar 16-20 år med missbruksproblematik av narkotika och/eller alkohol, 12 behandlingsplatser samt 3 akutplatser på avdelningen för särskilt stöd. Språk utöver svenska är: Engelska, spanska, tyska, Arabiska. Persiska, Somaliska.


Kvalitet:


Kvalitetsledningssystem - En kortfattad beskrivning i punktform


Det systematiska kvalitetsarbetet på Hällekils Gård utgår ifrån en systemteoretisk syn på organisation och behandling. Arbetsprocessen eftersträvar ett öppet klimat och en lärande organisation. Nolans Förbättringsmodell används. Den består av tre frågor och förbättringshjulet, PDSA-cykeln (Plan, Do, Study, Act). Nolans frågor är; vad vi vill åstadkomma? (mål) hur vet vi att en förändring är en förbättring? (mått) vilka förändringar kan leda till en förbättring? (idéer). Det förebyggande arbetet består i riskanalyser och kvalitetsrapporter. Det bygger på ”Modell för risk- och händelseanalys, systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen” av J Jakobsson (2011) för Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetsgången vid riskanalys har åtta steg: 1 Initial analys, 2 Samla in fakta, 3 Processbeskrivning, 4 Identifiera risker, 5 Bedöma riskens storlek, Identifiera bakomliggande orsaker, 7 föreslå åtgärder och uppföljningsmetod samt 8 slutrapport. Egenkontroller görs för att genom ett flertal aktiviteter under året: fredagssamlingar, utvärderingsmöten varje månad mellan kontaktperson och ungdom, behandlingskonferenser månadsvis eller oftare vid behov, handledning av personal månadsvis, utvecklingssamtal för personal, vid möten med socialtjänsten. Det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs årligen i en kvalitetsberättelse. Journalanteckningar. Föreståndaren har det övergripande ansvaret för dokumentationen på Hällekils Gård. Denne kontrollerar att de ansvariga enligt delegationsordningen sköter sina åtaganden rörande dokumentation av elevernas behandling. Händelseanalys. Inträffar en händelse som innebär ett allvarligt hot mot eller som har medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa, ska en händelseanalys genomföras. Analysen syftar till att besvara: vad som hänt? varför det hänt? hur förhindras en upprepning av händelsen? Arbetsgång vid händelseanalys i sju steg: 1 Initiera analys, 2 Samla in fakta, 3 Beskriva händelseförloppet, 4 Identifiera bakomliggande orsaker, 5 Föreslå åtgärder och metod för uppföljning, 6 Slutrapport, 7 Stöd till den involverade efter en negativ händelse.


Medarbetare: 20 medarbetare varav 1 Föreståndare, 1 KBT-utbildare, 1 Fastighetsskötare övriga arbetar som medlevare. Utbildningsnivåer är gymnasial- och eftergymnasial utbildning som behandlingsassistent eller fritidsledare, högskoleutbildning med inriktning Socialt omsorgsarbete, pedagogik, Beteendevetenskap. Specialkompetenser finns inom Beteendevetenskap och pedagogik. Kollektivavtal finns mellan Vårdföretagarna och Kommunal.


Ägare: Lars Lagefjäll och Tomas Pettersson


Företagsledning: Jan-Olof Olsson, Martin Bertilsson, Jan Norland, Tomas Pettersson, Lars Lagefjäll


Styrelse: http://www.allabolag.se/5569110942/befattningar


Ekonomi: http://www.allabolag.se/5569110942/bokslut


Historia