Behandling

Medlevarskapet, att personalen bor och lever tillsammans med ungdomarna på Hällekils Gård, är grunden för vår behandling. Genom medlevarskapet får ungdomen från behandlingens start möjlighet att börja utveckla konstruktiva relationer till ansvarstagande vuxna. Behandlingsmetoden medlevarna arbetar utifrån är miljöterapi. Miljöterapi innebär ett målmedvetet och långsiktigt förändringsarbete. Ungdomen tränar och samtalar kring faktiska situationer som uppstår eller arrangeras i verksamheten. Aktiviteterna, samtalen och gemenskapen syftar till att motivera ungdomen att ta ansvar för sitt liv, förändras, lära sig hur det är möjligt och pröva att leva drogfritt.

Den medlevande personalen är förebilder, guider och inspiratörer som lockar ungdomarna att ta nya steg. Detta arbete pågår kontinuerligt under hela behandlingstiden och genomsyrar alla aktiviteter, samtal och gemenskap. Miljöterapin utgår ifrån systemteoretiskt tänkande och Hassela pedagogik. Behandlingstiderna är individanpassade, utifrån ungdomens behov och behandlingens målsättningar, från 6 till 18 månader.

Utredningar
Vi erbjuder kompletta multiaxiala psykiatriska utredningar axel I-V enligt DSM-IV av ungdomar. Utredningen görs genom att samla kunskap om klienten utifrån såväl klientperspektiv som ett tvärprofessionellt perspektiv där vi tillsammans undersöker klientens behov, risker, styrkor och behov av fortsatt stöd. Detta mynnar ut i ett förslag till genomförandeplan enligt BBIC- modellen. Vår ambition är också att vara ett kunskaps- och serviceföretag som även kan erbjuda rådgivning och utbildning.

Metod
För att säkerställa vårdbehov och för optimalt individanpassade behandlingsplaneringar, rekommenderar vi att alla steg i utredning genomgås. I det fall klienten redan är utredd ser vi över denna för egen bedömning alternativt kompletterar den utredning som redan är gjord.

Utredningen är heltäckande för kartläggning av:

  • Psykossjukdom (Schizofreni mm)
  • Affektiva störningar
  • Personlighetsstörningar (emotionell instabil ps, uppförandestörning mm.)
  • Ångestsjukdomar (fobier, tvång mm.)
  • Neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, Asperger syndrom mm)
  • Nivåbestämningar (IQ test)
  • Beteendeobservationer och beteendeanalyser
  • Medicinska hinder kartläggs (Remiss skickas till specialist vid misstanke om fysiskt åkomma.)

Vi använder oss av en rad olika metoder för att göra en så heltäckande kartläggning som möjligt. Nedan följer en redogörelse för en normal utredningsgång i ett uppdrag.

Teammöte 1
Ungdomen kommer till institutionen och får information och skrivs in. Utredningens kurator tar in samtycke från vårdnadshavare och ungdom för att kunna begära in journaler och handlingar från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skola samt andra myndigheter och vårdgivare som har varit i kontakt med ungdomen. En utredningsplanering med tidplan görs utifrån det uppdrag som vi fått från kunden tillsammans med alla i utredningsteamet som består av läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska, föreståndare, specialpedagog samt samordnare.

Vecka 1-4
ADAD-intervju genomförs, SCID- testning, Nätverkskarta, Familjeklimat Frågor om familjemedlemmar SCL-90 självskattning CBCL-självskattning Föräldraintervju-Läkare Klientintervju-Läkare, Utvecklingsbedömning-psykolog, Intelligenstestning Pedagogisk kartläggning

Vecka 5 Teammöte 2
Hypotesbildning påbörjas och dokumenteras på blädderblock som kommer att vara med vid resterande teamträffar. ADAD-sammanställningen presenteras liksom övriga resultat av testning och självskattning. Nu bedöms om möjligt vilka områden som behöver utredas vidare och vilka utredningsinstrument som anses lämpliga.

Vecka 5-8
Fördjupad utredning med självskattning, test och samtal utifrån teamets hypoteser i syfte att om möjligt bekräfta eller avföra dessa. Skrivarbeten påbörjas och kommuniceras med samordnaren.

Vecka 8
Teammöte 3 med teamdiskussion av hypoteser med fokus på vad som bäst förklarar den unges beteenden, problem, risker, resurser.

Vecka 8-12
Sammanställande av dokumentationen gällande observationsanalys, psykologutlåtande, risk- och stödanalys, barnpsykiatriskt utlåtande, familjeutlåtande, bakgrundsfakta med mera.

Vecka 11
Teammöte 4. Slutdiskussion diagnostik enligt DSM-IV. Förslag till behandlingsinsatser. Sammanfattning av utredningen.

Vecka 12
Skriftligt färdigställande av utredningen och delgivning till ungdom, vårdnadshavare och därefter uppdragsgivare. Förslag på genomförandeplan till uppdragsgivare.

VARDAGEN UNDER UTREDNINGEN
Klienten går i skola/eller annan sysselsättning under utredningstiden. personalen stöttar klienten att engagera sig i någon fritidssysselsättning och att skaffa sig ett socialt umgänge. Till vardagen hör även ADL-träning där medverkan i matlagning, städning, tvättning, handling och skötsel av hemmet är en naturlig del för att återanpassas till normal vardag. Annan sysselsättning kan t.ex. vara hästskötsel, verkstadsarbete, snickerier, ladugårdsskötsel och bilreparationer. Drogkontroller tas om detta ingår i uppdraget. Urinprov tas under övervakning och kan analyseras. Drogkontroller brukar uppskattas av den placerade eftersom denne får dokumenterat att hen varit drogfri under längre tid, vilket kan vara av fördel i samband med senare ansökan om lämplighetsintyg för körkort.

 

DOKUMENTATION OCH SERVICE
Vår ambition är att serva och matcha våra kunder och samarbetspartners så långt som möjligt. Vi har höga krav på dokumentationsnivå och arbetar kvalitets- och sekretessmässigt utifrån de lagar som reglerar enskild verksamhet avseende utredning inom ramen för HSL samt SoL. Vi försäkrar våra kunder skriftliga rapporter om utredningens utveckling och andra viktiga händelser minst 1 gång/mån. Avvikelser rapporteras direkt muntligt och skriftligt.RePULS

Ett manualbaserat program som kan ges under en del av behandlingstiden. Det bygger på ett kognitivt förhållningssätt och syftar till att lära ungdomen hantera sina impulser. Programmet omfattar ett samtal per vecka i tio veckor.


Haschavvänjningsprogrammet (HAP) samt Cannabisprogram för ungdomar (CPU)
Programmet ges under en del av behandlingstiden. Programmet bedrivs utifrån en kognitiv och systemteoretisk utgångspunkt. De syftar till att ge kunskaper om hur du slutar med hasch och förebygga återfall.


Behandlingens syfte

Behandlingen syftar på kort sikt till att ge ungdomen en tillfällig erfarenhet av att vara drogfri, att ge motivation till drogfrihet och förändring. Som drogfri är det också lättare att göra ansvarsfulla val. På medellång sikt syftar behandlingen till att ge en känsla av sammanhang, en stabilare erfarenhet av att vara drogfri, ge motivation till fortsatt förändring, tid och kunskap att börja utveckla ett nätverk med konstruktiva relationer, att ge erfarenhet av daglig sysselsättning och en meningsfull fritid. På långsikt syftar behandlingen till att ungdomen ska känna sig trygg och nöjd med ett liv utan droger, alkohol och kriminalitet. Att ungdomen får erfarenhet av drogfria hemresor och självständiga aktiviteter utanför Hällekils Gård. Att han/hon känner sig förberedd på och har en realistisk planering för ett fortsatt drogfritt liv med daglig sysselsättning, meningsfull fritid och ett nätverk med konstruktiva relationer som ungdomen är nöjd med.

Har du några funderingar? Kontakta oss